Portaal:Zorg

Uit Ouders en jeugdzorg
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verkeerde zorg / geen zorg aangeboden

Wanneer u van mening bent dat uw kind(eren) of uzelf niet de juiste (of zelfs helemaal geen) hulpverlening of begeleiding ontvangt, is het zaak om dit zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en vervolgacties uit te zetten. Let daarbij wel op dat uw eerste stap is om - goed voorbereid - in gesprek te gaan met de betrokkenen.


Hanteer daarbij het volgende stappenplan:


1. Inventariseren stand van zaken huidige hulpverlening

Benoem voor uzelf:

a. Wanneer u geen hulpverlening ontvangt en u weet zelf al welke hulpverlening er nodig is:
 • Benoem welke hulpverlening ontbreekt.
 • Benoem waarom u vindt dat juist die vorm van hulpverlening er moet komen.
 • Benoem ondersteunende argumenten (bijv. dat de hulp aanbevolen is door andere betrokken hulpverleners).
 • Benoem welke instantie of hulpverlener de hulp kan bieden.

b. Wanneer u geen hulpverlening ontvangt, maar u weet nog niet welke hulpverlening er nodig is:

 • Benoem wat er niet goed gaat.
 • Benoem voorbeelden waaruit blijkt dat het niet goed gaat.
 • Benoem wanneer het wél goed zal gaan, of wanneer u de verwachting heeft dat het wel goed zal gaan.
 • Benoem voorwaarden waaraan eventuele hulpverlening moet voldoen volgens u.

c. Wanneer u hulpverlening ontvangt, maar u bent van mening dat u niet de juiste hulp krijgt:

 • Benoem welke hulp u ontvangt.
 • Benoem waarin u merkt dat de hulpverlening niet passend is volgens u.
 • Benoem wat er anders zou moeten in de hulpverlening.
 • Benoem randvoorwaarden waaraan eventuele nieuwe hulpverlening moet voldoen volgens u.

  Indien u zelf al een idee heeft welke hulpverlening er zou moeten zijn in plaats van de huidige:
 • Benoem waarom u vindt dat juist die vorm van hulpverlening er moet komen.
 • Benoem ondersteunende argumenten (bijv. dat de hulp aanbevolen is door andere betrokken hulpverleners).
 • Benoem welke instantie of hulpverlener de hulp kan bieden.

2. Contact leggen met andere hulpverleners en mogelijkheden onderzoeken

Wanneer u al weet welke hulpverlening u wenst, kunt u contact leggen met instanties of hulpverleners om oriënterend te bekijken of deze hulpverlening u kan helpen met uw hulpvraag. U kunt dan ook navragen of er eventuele wachtlijsten zijn waar u rekening mee moet houden en hoe de financiering van de hulpverlening geregeld wordt.


3. Voorstel voorbereiden

Gebruik de uitkomsten van stap 1 en stap 2 om een zo concreet mogelijk voorstel te schrijven voor een gesprek met uw jeugdbeschermer.


4. Gesprek organiseren

Leg contact met uw hulpverlener. Leg uit dat u in gesprek wil treden over de huidige inzet van zorg.


5. Gesprek met betrokkenen voeren

Licht uw voorstel toe richting de hulpverlener. Maak een verslag van dit gesprek met de antwoorden van de hulpverlening op uw voorstel. Leg vervolgstappen en afspraken vast. Indien uw voorstel gedragen wordt door de hulpverlening: noteer onder ‘afspraken’ wie de aanvraag doet, hoe de huidige hulpverlening wordt overgedragen, wie verantwoordelijk is voor de financiering van de hulp etc.

Indien uw voorstel niet wordt gedragen door de hulpverlening: noteer dan welke betrokkenen het niet eens zijn met uw voorstel (bijv. hulpverlener, ex-partner) en welke argumenten zij hebben om de huidige hulpverlening te willen handhaven.


Vervolgstappen

Op dit punt bent u ofwel overeengekomen met de gezinsvoogd dat uw voorstel voor (andere) hulpverlening wordt doorgevoerd, of dat u samen gaat zoeken naar (andere) hulpverlening.

Maar indien u géén overeenkomst hebt kunnen bereiken over de inzet van (andere) hulpverlening, kunt u de volgende acties / vervolgstappen nemen:


Indien u na overleg met de gezinsvoogd toch van mening bent dat uw voorstel voorzien is van legitieme argumenten of zelfs gedeeld wordt door andere hulpverleners, kunt u in gesprek treden met uw gezinsvoogd en diens leidinggevende. Wanneer u daar overeenkomst bereikt, is uw doel bereikt. Mocht u er na dit gesprek ook niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de rechtbank.

Uw gezinsvoogd wil de hulpverlening niet wijzigen naar aanleiding van uw voorstel? U kunt daarop de gezinsvoogd vragen om u een schriftelijke aanwijzing te geven waarin staat dat de jeugdhulpverlening u oproept om uw medewerking te verlenen aan het huidige hulpverleningstraject. U kunt binnen twee weken de rechtbank verzoeken om de aanwijzing vervallen te verklaren. U heeft voor deze procedure geen advocaat nodig. De rechtbank zal uiteindelijk een eindoordeel vellen.


Indien u als gescheiden ouders leeft en u wilt andere hulpverlening voor uw kind, dan heeft u ook de toestemming van de andere gezagdragende ouder nodig. (Wanneer het hulpverlening betreft die voor uzelf ingezet wordt (bijv. pedagogische ondersteuning), is dat niet van toepassing.)
Op het moment dat u als ouders samen geen overeenstemming kunt bereiken over de in te zetten hulpverlening, kunt u de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. Voor deze procedure heeft u wel een advocaat nodig. In de regel geldt dat wanneer u als ouders er niet uitkomt, dat dan de mening van de jeugdhulpverlening voor een rechtbank meetelt. Het helpt dus om de jeugdhulpverlening te overtuigen van uw standpunt of voorstel alvorens u de procedure tot vervangende toestemming start.


Ook heeft u de mogelijkheid om een klachtenprocedure te starten bij de klachtencommissie.


Let op!

Het overstappen van de ene hulpverlener naar de andere is niet iets wat u te pas en te onpas kunt doen. U zult zeer legitieme redenen moeten aandragen. Hierbij geldt dat wanneer u maandelijks een verzoek voor alternatieve hulpverlening aandraagt, dit op den duur niet meer serieus genomen wordt door de andere betrokkenen.


Klik met de hulpverlening

Hulpverlening die gedragen wordt door zowel hulpvrager als hulpgever heeft een veel hoger slagingspercentage ten opzicht van geforceerde / opgelegde hulp.

Indien er sprake is van een ongelijkwaardige samenwerking kunt u als cliënt vragen om een andere hulpverlener.

Alvorens u dat doet, moet duidelijk zijn dat u er met uw huidige hulpverlener niet meer uit gaat komen. Een bemiddelingsgesprek met de leidinggevende van uw hulpverlener kan hieraan vooraf gaan.

Wanneer u toch een verzoek voor een andere hulpverlener indient, moet u dat onderbouwen. Omschrijf uw argumenten op een concrete en overzichtelijke manier. Benoem op de volgende gebieden hoe u ten opzichte van uw hulpverlener staat:

 • Vertrouwen in elkaar
 • Waardering (empathie / begrip tonen)
 • Communicatie tussen u en uw hulpverlener
 • Afspraken maken en naleven

Sluit een verzoek altijd af met uw overweging waarom een andere hulpverlener uw situatie wel kan verbeteren.


Recht op contra-expertise of second opinion

U heeft als ouder het recht om een contra-expertise te verzoeken na onderzoek door bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogdijinstelling. Een contra-expertise is een nieuw onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij.

Om een contra-expertise te verkrijgen, dient u hiertoe een verzoek in te dienen bij de rechtbank. (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; Art. 810a)

U heeft het recht om de gezinsvoogdijinstelling te verzoeken om hun onderzoeksresultaten te laten voorzien van een second opinion. Dat houdt in dat een deskundige nogmaals kijkt naar een onderzoek en de daarbij horende resultaten om te bezien of deze tot eenzelfde of een andere conclusie komt.


Maatwerk

U heeft als cliënt het recht op passende zorg of maatwerk. Wanneer u van mening bent dat uw huidige hulpverlening niet werkt of u merkt dat de werkwijze of methodieken van de hulpverlening niet aansluiten bij uw situatie, dan kunt u om andere hulpverlening verzoeken. Maar soms is de door u gewenste hulpverlening niet beschikbaar in uw gemeente. Dat kan wanneer de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht of wanneer de gemeente geen afspraken heeft met de instantie die u voor ogen had.

U kunt aanspraak maken artikel 8.1.1 uit de jeugdwet of artikel 2.3.6 uit de wet maatschappelijke ondersteuning om zodoende aanspraak te maken op een persoongebonden budget (PGB). Met dat PGB kunt u zelfstandig de hulp inkopen bij de instantie van uw keus.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2015-01-01#Hoofdstuk8_Paragraaf8.1_Artikel8.1.1

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2015-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf3_Artikel2.3.6